NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

gymles … (2)

Een “onschuldig” tikspel kan uitlopen op een drama.

In een gymles werd een tikspel met de naam Pionnenroof gespeeld.

Twee teams stonden tegenover elkaar opgesteld aan de korte zijden van de gymzaal. Het verdedigende team stond achter de gele achterlijn die op 1 à 2 meter voor de muur van de gymzaal ligt. Op de witte lijn een paar meter daarvoor stonden zes pionnen. De aanvallende partij stond aan de overzijde en mocht op het fluitsignaal van de gymleraar de pionnen benaderen en moest proberen een pion te veroveren. De spelers van de verdedigende partij moesten, als zij het veld betraden, een leerling van de andere partij tikken. Werd een leerling van het aanvallende team getikt, dan was hij af. Zodra één of meer verdedigende spelers het veld instormden, moesten de aanvallers direct terugrennen naar de achterlijn aan hun zijde. Daarachter was een zone waar zij ”veilig” waren en niet meer getikt mochten worden. Iedereen die afgetikt werd, moest aan de zijkant van de zaal op de bank plaatsnemen. Het spel zou doorgaan tot alle pionnen geroofd zouden zijn of alle aanvallers afgetikt zouden zijn.

De leerling waar het nu over gaat, was ingedeeld bij de verdedigers. Eén van de aanvallers wilde de pion pakken die door hem werd verdedigd. Hij rende in volle vaart achter de aanvaller aan met de bedoeling om hem te tikken. Net toen hij de aanvaller bij zijn schouder zou kunnen aantikken, week de aanvaller uit door zijn lichaam naar links te draaien. Hij raakte met zijn schouder de bekleding aan de wand, maar de verdediger , die met zijn hoofd naar voren liep omdat hij zijn arm uitstrekte om te tikken, kwam met zijn hoofd tegen de muur. Met zeer ernstige gevolgen: hij brak zijn vijfde nekwervel en liep als gevolg daarvan een “incomplete dwarslaesie hoog C5” op.

De muur waartegen hij was aangelopen was bekleed met geluidsisolerend materiaal. Er waren geen dikke matten voor de muur geplaatst.

De werkgever van de gymleraar werd aansprakelijk gesteld voor de schade die de leerling leed en nog zou lijden als gevolg van het ongeval. De werkgever van de gymleraar wees de aansprakelijkheid van de hand.

Op een gegeven moment liep dit uit op een rechtszaak.

De rechtbank wees erop dat zij doordrongen was van het feit dat het ongeval zeer ernstige en blijvende gevolgen heeft voor de leerling en dat zijn situatie en met name zijn toekomstperspectieven er blijvend door zijn veranderd, maar dat het de taak van de rechtbank is het geschil in juridische zin te beoordelen.

De rechtbank was van oordeel dat puur de mogelijkheid van het ontstaan van een ongeval als gevolg van een gymles/gymnastiekoefening nog niet betekent dat er sprake is “van onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig handelen”. De rechtbank wees erop dat gymnastiekoefeningen van belang zijn voor de lichamelijke vorming en ontwikkeling van kinderen, ook al is daaraan een bepaalde mate van gevaar verbonden. Tevens vermeldde de rechtbank dat gymnastiekoefeningen ook verplicht zijn gelet op de kerndoelen die de overheid heeft geformuleerd. Wel dient, aldus de rechtbank, “een school een veilige omgeving te zijn waarin het risico van letsel zoveel als redelijkerwijs mogelijk dient te worden vermeden”. De rechtbank noemde diverse factoren die van belang zijn bij het beantwoorden van de vraag of er sprake is van “onrechtmatigheid”.

Vervolgens werden in het vonnis enkele omstandigheden besproken die in de procedure aan de orde waren gesteld. Het ging daarbij onder meer om de bekleding van de muur van de gymzaal, de vraag of de gymleraar voldoende instructie had gegeven, de vraag of de gymleraar voldoende toezicht had gehouden, enz. Na bespreking hiervan kwam de rechtbank tot het volgende oordeel:

“Voormelde overwegingen leiden de rechtbank tot de slotsom dat de gymleraar bij de uitvoering van het spel heeft gehandeld binnen de grenzen van zijn zorgplicht.” De werkgever van de gymleraar hoefde de schade van de betreffende leerling niet te vergoeden.

Uit het vonnis blijkt – weer – dat de concrete omstandigheden van groot belang kunnen zijn ten aanzien van de vraag of een bepaalde partij de schade die een ander door bijvoorbeeld een ongeval leidt, moet vergoeden.

Voorvaart Advocaten heeft de expertise in huis om ook in uw situatie de zaak te beoordelen en in behandeling te nemen. Hebt u – door wat voor oorzaak dan ook – letselschade en/of andere schade opgelopen en is daarvoor mogelijk een ander of bijvoorbeeld een school aansprakelijk? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.