Algemene voorwaarden

VOORVAART ADVOCATUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOORVAART ADVOCATUUR

 1. Voorvaart Advocatuur is een eenmanszaak waarbij de praktijk wordt uitgeoefend voor rekening van mr. W.R.M. Voorvaart.
 2. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de eigenaar alsmede degenen die voor Voorvaart Advocatuur werkzaam zijn.
 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Voorvaart Advocatuur.
 4. Voorvaart Advocatuur is verzekerd in overeenstemming met de Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Voorvaart Advocatuur wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak.
 5. Voorvaart Advocatuur zal bij het inschakelen van derden (zoals, onder meer, buitenlandse advocaten, schade-experts, belastingadviseurs en accountants, doch uitgezonderd deurwaarders) zo veel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever. Voorvaart Advocatuur is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derden en zij is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van een ingeschakelde derden te aanvaarden.
 6. Alle aanspraken jegens Voorvaart Advocatuur vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Voorvaart Advocatuur binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Voorvaart Advocatuur voor alle aanspraken van derden en is gehouden Voorvaart Advocatuur de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
 8. Voorvaart Advocatuur is gerechtigd haar werkzaamheden eerst aan te vangen of voort te zetten nadat de opdrachtgever een in redelijkheid door Voorvaart Advocatuur vast te stellen voorschot heeft voldaan.
 9. De opdrachtgever verleent aan Voorvaart Advocatuur een onherroepelijke volmacht om de door Voorvaart Advocatuur betaalde verschotten (bijvoorbeeld griffierecht of kosten van ingeschakelde derden) te verrekenen met het voorschot dat door de opdrachtgever op de derdengeldrekening is voldaan.
 10. Het door Voorvaart Advocatuur gehanteerde standaard uurtarief wordt halfjaarlijks vastgesteld. Per 1 januari 2021 bedraagt dit uurtarief € 225,– excl. BTW. Een gehanteerd uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Verschotten (zoals onder meer griffierechten en deurwaarderskosten en reis- en verblijfskosten) worden separaat van het honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Een percentage van 6% van het honorarium wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht ter dekking van niet te specificeren kantoorkosten zoals onder meer papier, porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten, alsmede kosten die samenhangen met de uitvoering van verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het honorarium en de kantoorkosten worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.
 11. Declaraties van Voorvaart Advocatuur dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en hij een vertragingsrente, die gelijk is aan het rentepercentage als bedoeld in artikel 6:119a BW, aan Voorvaart Advocatuur verschuldigd is. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Voorvaart Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na aanmaning de declaratie niet voldoet, is hij buitengerechtelijke invorderingskosten verschuldigd conform de vigerende wet- en regelgeving.
 12. Klachten over declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend. Wordt binnen deze termijn geen schriftelijke klacht ingediend, dan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de desbetreffende declaratie.
 13. Voorvaart Advocatuur archiveert afgesloten dossiers gedurende een periode van tien jaar. Na ommekomst van deze periode worden de dossiers vernietigd.
 14. Voorvaart Advocatuur hanteert een klachtenregeling. Deze wordt op aanvraag verstrekt.
 15. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Voorvaart Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:236 onder n BW is bij uitsluiting de rechtbank te Breda bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit een aan Voorvaart Advocatuur verstrekte overeenkomst van opdracht en daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Niettemin heeft Voorvaart Advocatuur het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.
 16. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in de Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

ONZE MENSEN

mr. Ruud Voorvaart
LSA, vFAS, MfN

OP ZOEK NAAR SAMENWERKING

Voorvaart Advocatuur is altijd op zoek naar advocaten die (al of niet zelfstandig) onze praktijk willen versterken. Neem vrijblijvend contact op met Ruud Voorvaart

GRATIS INLOOPSPREEKUUR

Iedere woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur kunt u bij kantoor Breda vrijblijvend binnenlopen. Aan dit spreekuur zijn voor u geen kosten verbonden.

Wij vragen u wel vooraf even te laten weten dat u komt. Lees meer.