Algemene voorwaarden

VOORVAART ADVOCATUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOORVAART ADVOCATUUR

  1. Mr. W.R.M. Voorvaart voert een eenmanszaak onder de handelsnaam Voorvaart Advocatuur die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen.
  2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Voorvaart Advocatuur, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Voorvaart Advocatuur werkzaam zijn en voor wier handelen of nalaten Voorvaart Advocatuur aansprakelijk zou kunnen zijn.
  3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Voorvaart Advocatuur als zodanig. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. 
  4. Het staat Voorvaart Advocatuur vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door personeelsleden uit te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
  5. Voorvaart Advocatuur zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 
  6. Indien de uitvoering van een opdracht door Voorvaart Advocatuur leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Voorvaart Advocatuur wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Voorvaart Advocatuur komt.
  7. Betaling van declaraties van Voorvaart Advocatuur dient zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Alleen betaling door overmaking op de op naam van Voorvaart Advocatuur gestelde bankrekening dan wel betalingen in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaard maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de opdrachtgever. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
  8. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Indien Voorvaart Advocatuur als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.
  9. Voorvaart Advocatuur heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of wanneer een verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Voorvaart Advocatuur enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 7e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basisuurtarief en/of vermelde reiskostenvergoeding.

ONZE MENSEN

mr. Ruud Voorvaart
LSA, vFAS, MfN

OP ZOEK NAAR SAMENWERKING

Voorvaart Advocatuur is altijd op zoek naar advocaten die (al of niet zelfstandig) onze praktijk willen versterken. Neem vrijblijvend contact op met Ruud Voorvaart

GRATIS INLOOPSPREEKUUR

Iedere woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur kunt u bij kantoor Breda vrijblijvend binnenlopen. Aan dit spreekuur zijn voor u geen kosten verbonden.

Wij vragen u wel vooraf even te laten weten dat u komt. Lees meer.