Privacyverklaring

VOORVAART ADVOCATUUR

PRIVACYVERKLARING VOORVAART ADVOCATUUR

Voorvaart Advocatuur informeert u in deze privacyverklaring over welke gegevens wij zelf verwerken en hoe en waarom wij dat doen.

Voorvaart Advocatuur verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).


1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (in dit geval de cliënt) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn onder meer:

 • gegevens betreffende uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële Informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.


2.
Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van uzelf. Indien een zaak door Voorvaart Advocatuur wordt aangenomen, zullen er gegevens door u worden verstrekt. Dit kan gebeuren in een telefoongesprek, in een brief, een e-mail of middels anders stukken die u aan ons ter beschikking stelt. Daarnaast kan het kantoor uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of via stukken die wij In het kader van een strafzaak van de Rechtbank ontvangen.


3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn nodig om u de best mogelijke dienstverlening te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Juridische dienstverlening

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van uw zaak. Bij verwerken uw gegevens bij het geven van juridisch advies of bij het voeren uw procedure bij de Rechtbank. Ook worden uw gegevens gebruikt In facturen die wij aan u sturen voor onze juridische dienstverlening. Indien een cliënt in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging, wordt aan de hand van de door u aan ons verstrekte gegevens een toevoeging aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.

Klanttevredenheidsonderzoeken

Voorvaart Advocatuur vindt het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Daarom kunnen wij u na afronding van een opdracht uitnodigen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen.

Sollicitaties

Indien u bij ons solliciteert, dan vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure.


4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Vanwege een wettelijke verplichting;
 • Met uw toestemming;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.


5.
Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan In onder meer de onderstaande gevallen:

 • Om onze juridische diensten te kunnen verlenen. In het kader van een procedure kunnen uw gegevens aan een wederpartij of aan de rechtbank of het openbaar ministerie worden verstrekt, bijvoorbeeld voor het opvragen van stukken of het indienen van processtukken. Indien er een toevoeging wordt aangevraagd zullen uw gegevens aan de Raad voor Rechtsbijstand worden verstrekt.
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Externe leveranders die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven In deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers of een vertaalbureau of onze accountant.


Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken als verwerker namens ons kantoor, is door ons een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de eisen van de AVG.

Onze website maakt gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak de website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van de bezoekers zijn. De website gebruikt hiervoor cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de website bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen, blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en u deze al dan niet accepteert.


6.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Nadat uw zaak is afgewikkeld, worden de meeste stukken in uw dossier door ons vernietigd. Belangrijke stukken, zoals bijvoorbeeld processtukken en uitspraken worden door ons gedurende de termijn van 7 jaren bewaard. Na ommekomst van deze termijn worden ook deze stukken vernietigd.


7.
Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@voorvaartadvocatuur.nl.


8.
Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. WIJ zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens}.

Het Is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.


9.
Contact met ons opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via info@voorvaartadvocatuur.nl of middels een brief gericht aan Mr. A.E. (Milly) Voorvaart-Kuik op het adres van ons kantoor: Postbus 1039, 4801 BA Breda.

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 september 2021.

ONZE MENSEN

mr. Ruud Voorvaart
LSA, vFAS, MfN

OP ZOEK NAAR SAMENWERKING

Voorvaart Advocatuur is altijd op zoek naar advocaten die (al of niet zelfstandig) onze praktijk willen versterken. Neem vrijblijvend contact op met Ruud Voorvaart

GRATIS INLOOPSPREEKUUR

Iedere woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur kunt u bij kantoor Breda vrijblijvend binnenlopen. Aan dit spreekuur zijn voor u geen kosten verbonden.

Wij vragen u wel vooraf even te laten weten dat u komt. Lees meer.