NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Botsing tussen twee fietsers

Een fietser was met een hem tegemoetkomende fietser in botsing gekomen. Daarbij had de eerstbedoelde fietser (in het vervolg “de fietser” genoemd) letsel opgelopen; onder meer een dwarslaesie ter hoogte van de nekwervels.

Volgens de fietser was de toedracht van het ongeval als volgt: Hij was met twee fietsvrienden aan het wielrennen op het fietspad. Hij fietste voorop met een snelheid van ongeveer 20 kilometer per uur. Op een recht, overzichtelijk stuk van het fietspad haalde hij een andere fietser in. Vervolgens kwam er een flauwe bocht naar rechts en direct daarna een bocht naar links die vanwege hoog struikgewas onoverzichtelijk was. Hij werd door de bocht naar links overvallen, remde toen iets af en zag plotseling een tegemoetkomende fietser. Hij kon die fietser niet meer ontwijken en kwam met die fietser in botsing.

De fietser begon een procedure tegen twee gemeentes, hierna samen aangeduid als “de gemeente”.

De gemeente had een wat andere lezing van het gebeurde dan de fietser. Volgens de gemeente had de fietser ingehaald in de bocht naar rechts en was hij nog aan het inhalen toen hij de bocht naar links inreed. De fietser zou zich daarom op de linker weghelft hebben bevonden toen hij met de andere fietser in botsing kwam. Bovendien zou de fietser met een onverantwoord hoge snelheid gereden hebben.

Enige tijd na het ongeval was de begroeiing op de plaats van het ongeval gesnoeid. Tevens was er een verkeersbord geplaatst dat waarschuwt voor een gevaarlijke situatie, alsmede een verkeersbord dat waarschuwt voor een afdaling van 10%.

Volgens de fietser was de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk voor zijn schade ten gevolge van het ongeluk.

In de uitspraak schreef de rechtbank onder meer:

“De rechtbank stelt het volgende voorop. Geen geschilpunt is dat het fietspad een opstal is in de zin van artikel 6:174 BW en dat de gemeente ten aanzien van het fietspad kan worden aangemerkt als wegbeheerder. Voor aansprakelijkheid van de wegbeheerder is vereist dat de weg qua aanleg, inrichting of onderhoud niet voldoet aan de eisen die daaraan onder de gegeven omstandigheden mogen worden gesteld. De wegbeheerder dient ervoor te zorgen dat een weg zodanig wordt ingericht en onderhouden dat hij geen gevaar oplevert voor de veiligheid van weggebruikers. De eisen die aan de inrichting en het onderhoud van een weg mogen worden gesteld hangen nauw samen met de verwachting die men van de desbetreffende weg mag hebben. Tegen bestaande gevaren dient door de wegbeheerder adequaat te worden gewaarschuwd. Anderzijds zullen weggebruikers er bij de door hen in acht te nemen voorzichtigheid rekening mee moeten houden dat wegen niet steeds in perfecte staat verkeren, bijvoorbeeld wat betreft de gelijkmatigheid van het wegdek.”

De rechtbank vond dat van de gemeente verlangd kon worden dat zij op de betreffende plek eenvoudige maatregelen had getroffen, zoals het plaatsen van een waarschuwingsbord voor de komende bocht naar links en/of het door snoeien laaghouden of verwijderen van de begroeiing die het zicht op de bocht naar links belemmerde. “Ook het plaatsen van een verkeersbord dat waarschuwt voor gevaar vanwege een onoverzichtelijke bocht zou naar het oordeel van de rechtbank een eenvoudige en afdoende veiligheidsmaatregel geweest zijn.”, aldus de rechtbank.

De rechtbank was van oordeel dat de gemeente haar zorgplicht als wegbeheerder had geschonden. Volgens de rechtbank voldoet/voldeed het fietspad op de betreffende plaats niet aan de eisen die men daaraan onder de gegeven omstandigheden mag/mocht stellen en heeft/had de gemeente onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. De rechtbank was dan ook van oordeel dat de gemeente aansprakelijk was voor de schade van de fietser ten gevolge van het ongeluk.

Voorvaart Advocaten heeft de expertise in huis om ook in uw situatie de zaak te beoordelen en in behandeling te nemen. Hebt u – door wat voor oorzaak dan ook – letselschade en/of andere schade opgelopen en is daarvoor mogelijk een ander of bijvoorbeeld een school aansprakelijk? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.