NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

“Schelden doet geen pijn, van slaan blijf je af”

Aan deze uitspraak moest ik denken toen ik het vonnis in de hierna beschreven zaak onder ogen kreeg. Hoewel ik aan deze uitspraak moest denken, betekent dat niet dat ik achter die uitspraak sta. Wat kan ook schelden een pijn doen, zeker als je het systematisch meemaakt.

In de zaak waar we het nu over hebben, was er in eerste instantie sprake van schelden; daarna volgden de klappen.

Twee klasgenoten hadden ruzie met elkaar gekregen. De wiskundedocent had de jongens nog op hun gedrag aangesproken en ze tot kalmte gemaand. Het mocht echter niet veel baten. Kort daarna stond de oudste van de twee op – hij was 15 en de andere jongen 13 – en liep hij naar de andere jongen toe. Laatstbedoelde zou de eerste hebben willen wegduwen en bij de hals hebben gegrepen. Toen volgden de klappen; de oudste jongen sloeg de ander een gebroken neus, een snijwond in een lip en een aantal kneuzingen.

Daarna volgden er twee rechtszaken: een strafzaak en de zaak waar we nu naar kijken.
De wettelijk vertegenwoordigster van de 13-jarige jongen vorderde een schadevergoeding van € 3.596,18, vermeerderd met rente en kosten

De ouders van de oudste jongen waren van mening dat er sprake was van medeschuld aan de zijde van de jongste jongen. Hij (de jongste) zou de ruzie hebben uitgelokt en daarbij de andere jongen bij de nek hebben gegrepen en hem achteruit hebben geduwd. De rechter wees erop dat de wiskundedocent beide jongens al op hun gedrag had aangesproken en hen tot kalmte had gemaand. Daarna was de oudste jongen opgestaan en naar de 13-jarige toegelopen. Daarmee had de oudste jongen het risico op zich genomen dat de situatie uit de hand zou lopen, wat ook gebeurd is. De rechter was daarom van oordeel dat er geen sprake was van medeschuld aan de zijde van de 13-jarige jongen .

Dit betekende echter nog niet dat de rechter de wettelijk vertegenwoordigster van de 13-jarige op alle punten in het gelijk stelde.

Het bedrag van € 3.596,18 was als volgt gespecificeerd

reiskosten voor bezoek aan het ziekenhuis, huisarts, politie, fysiotherapeut en psycholoog € 54,23
trainingspak en schoenen € 174,95
immateriële schadevergoeding € 3.367,00
totaal € 3.596,18

Laten we eens kijken wat de rechter met de verschillende posten deed.

Voor wat betreft de gevorderde vergoeding van reiskosten was de rechter van oordeel dat de wettelijk vertegenwoordigster van de 13-jarige de reiskosten voldoende had onderbouwd. De rechter oordeelde dat deze kosten door de 15-jarige vergoed moesten worden.

Ten aanzien van het trainingspak en de schoenen wees de rechter erop dat de wettelijk vertegenwoordigster van de 13-jarige jongen de plicht had om te proberen de schade te beperken, zoals dat in het algemeen geldt als je schade lijdt waarvoor een ander aansprakelijk is. De rechter vond dat zij het trainingspak naar een stomerij had moeten brengen. Nu zij dat niet had gedaan had zij naar het oordeel van de rechter geen recht op vergoeding van de kosten van het trainingspak.

Ten aanzien van de schoenen had de wettelijk vertegenwoordigster “nagelaten te vermelden in welke mate de schoenen waren vervuil met bloedspatten, welk merk schoenen het betrof, van welk materiaal de schoenen waren gemaakt en de oorzaak dat de schoenen niet konden worden gereinigd.” Deze schadepost werd “als onvoldoende onderbouwd” afgewezen.

Van het gevorderde bedrag van € 3.367,– aan immateriële schadevergoeding wees de rechter slechts een bedrag van € 750,– toe. De rechter gaf aan dat er geen blijvend letsel was. Hij vermeldde verder dat het aannemelijk was dat de 13-jarige door de mishandeling pijnklachten had gehad, maar dat “het hier beschreven letsel en de pijn” “in tijd relatief beperkt” waren geweest. Hij vond het echter niet aannemelijk dat sprake was van psychisch letsel, omdat er “naast een korte persoonsverdieping/gesprekken met” de 13-jarige “, oudergesprekken en contacten met de gezinscoach, geen behandeling heeft plaatsgevonden en dat er geen concrete hulpvragen zijn en er geen/onvoldoende motivatie is om begeleiding/behandeling in te zetten.”.

We kunnen wel stellen dat het hele gebeuren – de ruzie, de vechtpartij en de nasleep daarvan – eigenlijk alleen maar verliezers heeft opgeleverd.

Hebt u – door wat voor oorzaak dan ook – ook letselschade en/of andere schade opgelopen en is daarvoor mogelijk een ander of bijvoorbeeld een instantie of een bedrijf aansprakelijk? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.