NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Partneralimentatie en de nieuwe partner: zo zit het juridisch

Einde alimentatieplicht (partneralimentatie)

De rechter kan gelijktijdig met het uitspreken van een echtscheiding (of bij latere uitspraak) op verzoek van één van de echtgenoten en ten laste van de ander een uitkering tot levensonderhoud toekennen. Deze bijdrage wordt ook wel partneralimentatie genoemd. De rechter zal slechts een bijdrage vaststellen, indien de echtgenoot die tot vaststelling van een bijdrage verzoekt niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien en daar in redelijkheid ook niet toe in staat is.

De duur van de alimentatieplicht is niet onbeperkt. De alimentatieplicht eindigt onder andere bij het overlijden van één van de ex-partners en bij het verstrijken van de onderling overeengekomen dan wel de wettelijke termijn. De alimentatieplicht eindigt voorts bij hertrouwen, aangaan van een geregistreerd partnerschap dan wel indien de alimentatiegerechtigde gaat samenleven als ware zij gehuwd/als ware zij een geregistreerd partnerschap aangegaan.

“samenleven als ware zij gehuwd”

In de praktijk ontstaat met name discussie indien de echtgenoot die partneralimentatie ontvangt een nieuwe partner krijgt. De wet bepaalt op dit punt slechts dat de alimentatieplicht eindigt indien de alimentatiegerechtigde “is gaan samenleven als ware zij gehuwd” (artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek). Maar wanneer is daarvan sprake?

Criteria in de beoordeling van deze vraag die in de rechtspraak zijn ontwikkeld zijn onder andere dat sprake is van een duurzame affectieve relatie, dat sprake is van samenwonen met de nieuwe partner, dat partijen elkaar wederzijds verzorgen en dat zij een economische eenheid vormen.

Voor de alimentatieplichtige is het bovenstaande vaak zeer moeilijk te bewijzen. Dit geldt des te meer nu de Hoge Raad (het hoogste rechtscollege in Nederland) bepaald heeft dat terughoudend geoordeeld moet worden bij het beëindigen van verplichting tot betaling van partneralimentatie. Dit vanwege de ingrijpende financiële gevolgen die deze beslissing kan hebben voor de alimentatiegerechtigde. De opkomst van social media heeft echter geleid tot nieuwe mogelijkheden van bewijslevering. Als alimentatiegerechtigde dient u er rekening mee te houden dat berichten en foto’s die worden geplaatst op bijvoorbeeld Facebook (mede) als bewijs kunnen dienen in een rechtszaak over beëindiging van de partneralimentatie. Zie over dit onderwerp een recent artikel op de website van de vFAS.

Voorvaart Advocaten: specialist op het gebied van partneralimentatie

Voorvaart Advocaten heeft advocaten en mediators in dienst die zijn aangesloten bij de vFAS, de vereniging voor specialisten op het gebied van het personen- en familierecht. Heeft u vragen over partneralimentatie, bijvoorbeeld omdat u of uw ex-partner een nieuwe partner heeft? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten op dit gebied: