NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Kinderalimentatie: redenen voor een wijziging in de maandelijkse verplichtingen

Wijziging kinderalimentatie door de rechter

Toen u en uw toenmalig partner uit elkaar gingen is in onderling overleg (of na tussenkomt van een rechter) een maandelijks bedrag aan kinderalimentatie vastgesteld. Maandelijks maakt u een flink bedrag aan kinderalimentatie over naar uw ex-partner. Het maandelijks ophoesten van dit bedrag kost u echter steeds meer moeite. U vindt dit onrechtvaardig.

Het is in Nederland mogelijk om in dit soort situaties de rechter te vragen om een eerdere overeenkomst of rechterlijke uitspraak met betrekking tot kinderalimentatie te wijzigen of zelfs geheel in te trekken. Een belangrijke mogelijkheid die de wet biedt voor een wijziging in de kinderalimentatie doet zich voor in het geval van een “wijziging van omstandigheden” ten opzichte van het moment van vaststelling van de alimentatie.

Het moet daarbij gaan om een wijziging van de omstandigheden zoals die door de rechter ten ten tijde van zijn beslissing zijn vastgesteld dan wel een wijziging van de omstandigheden waarbij partijen bij het sluiten van de betreffende overeenkomst zijn uitgegaan.

Maar welke “omstandigheden” kunnen daadwerkelijk een beslissende rol spelen in dit soort situaties?

Op die vraag kan helaas geen pasklaar antwoord gegeven worden. Uitgangspunt bij de beoordeling van een verzoek tot wijziging van kinderalimentatie is namelijk dat de rechter vrij is om te bepalen aan welke omstandigheden hij betekenis toekent (en hoeveel). Om toch een indruk te geven van omstandigheden die voor een rechter van belang kunnen zijn, worden in deze blog een aantal van dit soort omstandigheden kort uitgelicht.

Wijziging in inkomen: een nieuwe baan, ontslag, werkloosheid, faillissement, pensionering

De eerste omstandigheid die tot een wijziging in de vastgestelde kinderalimentatie kan leiden, is een (aanzienlijke) wijziging in de financiële situatie van één van de ouders. Dit kan zowel een stijging (nieuwe baan) als daling (ontslag) van het inkomen zijn.

Als uw inkomen daalt doordat u bijvoorbeeld uw baan verliest kan dit een reden zijn om de kinderalimentatie naar beneden bij te stellen. Volgens vaste rechtspraak speelt in dit soort gevallen de vraag of iemand door zijn eigen gedragingen de inkomensdaling heeft veroorzaakt een grote rol. Als u buiten uw schuld om ontslagen wordt en geen nieuw werk kunt vinden met vergelijkbare inkomsten dan zal dit voor de rechter eerder aanleiding zijn om de kinderalimentatie te wijzigen dan wanneer u vrijwillig zelf uw baan opzegt.

Indien uw financiële situatie zelfs zo verslechterd is dat u (niet onnodig) failliet verklaard wordt zal de rechter het verzoek tot nihilstelling van de kinderalimentatie in de regel toe (moeten) wijzen.

Ook het feit dat uw inkomen wijzigt omdat u met pensioen gaat kan van belang zijn. Het feit dat het bij het vaststellen van het bedrag aan kinderalimentatie te voorzien was dat u met pensioen zou gaan, wil volgens de Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) niet zeggen dat hiermee bij de oorspronkelijke uitspraak van de rechter/overeenkomst rekening mee is gehouden. Beslissend is in dit soort gevallen of ten tijde van het vaststellen van de alimentatie rekening gehouden is met de omstandigheid die wordt aangevoerd, niet of deze omstandigheid op dat moment te voorzien was.

Wijzigingen in de feitelijke situatie

Niet alleen een wijziging in het inkomen van één van beide ouders, maar ook een wijziging in de feitelijke situatie kan aanleiding zijn om tot wijziging van kinderalimentatie te beslissen. Is bijvoorbeeld sprake van verhuizing van het kind naar de andere ouder, dan ligt het voor de hand om ook de regeling met betrekking tot de alimentatie aan te passen. Ook andere wijzigingen in de feitelijke omstandigheden, zoals het feit dat uw ex-partner hertrouwd, kunnen gevolgen hebben voor de kinderalimentatie.

Andere omstandigheden

Bovenstaande opsomming van omstandigheden is verre van uitputtend. Er kunnen talloze redenen zijn die aanleiding geven om een bestaande regeling van kinderalimentatie te wijzigen. Het is zelfs zo dat een daling van het inkomen in het ene geval wél voldoende zal zijn voor een wijziging van de hoogte van de alimentatie en in een ander geval niet. Alles hangt af van de concrete omstandigheden van elke individueel geval en de beoordeling hiervan door de rechter.

Vraagt u zich af of u misschien aanspraak kunt maken op verlaging/verhoging van de kinderalimentatie? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.