NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Inwerkingtreding Europese Erfrechtverordening: verandert er iets aan uw situatie?

Inwerkingtreding Europese Erfrechtverordening per 17 augustus 2015

Op 17 augustus as treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Deze verordening is van toepassing op nalatenschappen met een zekere grensoverschrijdende component. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien een erflater een (vakantie-) woning of ander vermogen had in het buitenland op het moment van overlijden. Ook als een  erflater met de Nederlandse nationaliteit in in het buitenland woonde op het moment van overlijden, of een erflater met een buitenlandse nationaliteit in Nederland woonde kan de nieuwe Europese Erfrechtverordening een rol spelen.

Voorkomen van conflictsituaties door harmonisatie van wetgeving

Ieder land heeft zijn eigen nationale erfrecht. Dit recht bepaalt bijvoorbeeld welk recht van toepassing is op een nalatenschap. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen. Bij bepaling van het toepasselijke recht op de afwikkeling van een nalatenschap sluit het ene land aan bij de nationaliteit van de erflater terwijl een ander land aanknoping zoekt bij de gewone verblijfplaats/woonplaats. Hierdoor kunnen er bij grensoverschrijdende nalatenschappen conflicten ontstaan over de vraag welk recht “voor” gaat.

De in te voeren Europese Erfrechtverordening beoogt dit soort problemen te voorkomen. De verordening moet ervoor gaan zorgen dat in het grootste deel van de EU-landen soortgelijke regels gelden om te bepalen welk recht van toepassing is op de de afwikkeling van een grensoverschrijdende nalatenschap.

Ook regelt de verordening welke rechter bevoegd is in een geschil over erfrecht. Daarnaast komen er internationale regels voor de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen en de aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke schikkingen. Tot slot wordt een Europese erfrechtverklaring ingevoerd. Met deze verklaring kunnen erfgenamen aantonen in een andere lidstaat dat zij erfgenaam zijn. Hierdoor hoeven zij geen ingewikkelde procedures te doorlopen in het buitenland.

Gevolgen van de verordening voor u persoonlijk

De aanstaande harmonisatie van wetgeving kan ingrijpende (financiële) gevolgen voor u hebben. Met name indien u vermogen in het buitenland heeft of indien u in het buitenland woont is het aan te raden uzelf goed te informeren over de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Neem contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.