NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Conflictbemiddeling: 5 feiten over mediation

Mediation is de afgelopen jaren flink in opkomst. Het is een vorm van conflictoplossing: onder begeleiding van een mediator kijken partijen of zij samen een oplossing voor een conflict kunnen vinden die voor beide partijen acceptabel is . Aan de hand van 5 feiten over mediation bieden wij via deze blog enkele inzichten in dit fenomeen.

1. Mediation kan een serieus alternatief zijn voor een procedure bij de rechter

Een veel gehoord voordeel van mediation is dat het in de meeste gevallen goedkoper en sneller is dan een procedure bij de rechter. Een ander pluspunt is dat bij mediation gewerkt wordt aan de relatie en communicatie tussen partijen. Dit laatste is met name van belang indien partijen ook in de toekomst met elkaar te maken zullen hebben en zij dus op één of andere manier samen verder zullen moeten. In ongeveer 50-75% van de gevallen waarin partijen voor mediation kiezen wordt overeenstemming bereikt met een grote mate van tevredenheid bij alle partijen.*

2. Mediation gaat over belangen, niet over standpunten

Een standaard juridische procedure speelt zich hoofdzakelijk af rond juridische standpunten en argumenten. Dit kan er toe leiden dat uw eigenlijke belangen en belangrijkste standpunten in een procedure ondergesneeuwd lijken te raken: het conflict juridiseert. Ook bij schikkingsonderhandelingen rondom een procedure speelt de juridische haalbaarheid van stellingen een wezenlijke rol. Bij mediation kijkt men naar de belangen van beide partijen en vervolgens wordt een oplossing gezocht die recht doet aan deze belangen. Hierbij is ten opzichte van een gerechtelijke procedure relatief veel ruimte om de juridische haalbaarheid van argumenten meer op de achtergrond te houden.

3. Een mediator begeleidt, maar geeft geen advies

De bemiddelaar bij mediation is per definitie onpartijdig. Anders dan een rechter heeft een mediator niet de mogelijkheid om een inhoudelijk oordeel te geven over de standpunten van partijen. Partijen beslissen uiteindelijk zelf of en op welke wijze zij hun conflict beslechten.

4. Wederzijdse bereidheid is van essentieel belang

Hoewel mediation bezien vanuit uw belangen veel voordelen kan hebben opzichte van een procedure voor de rechter, is van belang dat beide partijen heil zien in deze vorm van conflictbemiddeling. De ene partij kan de andere partij niet verplichten om mediation op het conflict toe te passen. Partijen zoeken immers samen een oplossing waarmee zij beiden kunnen leven. Dit laatste brengt met zich mee dat voor het slagen van mediation bij beide partijen enige onderhandelingsruimte aanwezig dient te zijn.

5. Mediation wordt op steeds meer terreinen/rechtsgebieden toegepast

Mediation wordt inmiddels veelvuldig met succes toegepast in het civiele recht en het bestuursrecht. Vooral bij echtscheidingen komt het regelmatig voor. Men ziet inmiddels in dat mediation ook op andere dan de traditionele gebieden nuttig kan zijn. Inmiddels wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met mediation tussen daders en slachtoffers in het strafrecht.

Voorvaart Advocaten en mediation

Voorvaart Advocaten heeft ervaren advocaten in dienst die bovendien vaardig zijn op het gebied van mediation. Heeft u vragen over mediation in het algemeen of vraagt u zich af of mediation van nut kan zijn in uw situatie? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.

* Mediation Monitor 2005-2008, Den Haag: WODC 2009