NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Echtscheiding, kinderen en verhuizing: 5 factoren die er toe doen

Ten tijde van de echtscheiding hadden u en uw ex-partner de beste bedoelingen bij het overeenkomen van co-ouderschap. Nu, enige tijd later, bent u minder gelukkig met uw keuze: u heeft elders een nieuw leven opgebouwd (wellicht heeft u een nieuwe relatie) en wilt gaan verhuizen. Uw ex-partner is het daar helaas niet mee eens.

U kunt bovenstaand geschil aan de rechter voorleggen om vervangende toestemming te krijgen om te verhuizen. Maar waar baseert een rechter zijn oordeel op? In deze blog worden een aantal punten uitgelicht, die voor een rechter van belang kunnen zijn.

1. Het belang van het kind staat voorop
Een rechter streeft naar een regeling die een situatie schept die wenselijk is bezien vanuit de belangen van het kind. Dat schrijft de wet ook voor. Dit betekent niet dat aan de belangen van de ouders bij verhuizing (zoals de vrijheid om het leven opnieuw in te richten), in een procedure helemaal geen betekenis toekomt. Een rechter zal alle belangen en omstandigheden van een concreet geval mee moeten wegen in zijn beslissing. Ook andere belangen dan die van het kind kunnen dus doorslaggevend zijn. De belangen van het kind wegen wel zeer zwaar mee in het uiteindelijke oordeel.

2. Communicatie en overleg tussen ex-partners
Stel bijvoorbeeld dat sprake is van co-ouderschap, een regeling waarbij u samen verantwoordelijk bent voor de inrichting van de omgang en de wijze waarop dat verloopt. U besluit te verhuizen. Er moeten dan nieuwe afspraken gemaakt worden met uw ex-partner om inrichting te geven aan het gezamenlijk gezag: op welke dagen verblijven de kinderen in de nieuwe situatie bij welke partner, wie brengt/haalt de kinderen na verhuizing op van het sporten, gaan de kinderen na verhuizing naar een andere school en zo ja, naar welke, etcetera.

Als de communicatie tussen u en uw ex dermate slecht is dat niet te verwachten is dat u tot nieuwe afspraken komt, dan bestaat het risico dat de relatie van de kinderen met één van hun ouders door de verhuizing onder druk komt te staan. Dit kan voor de rechter een reden zijn om niet toe te staan dat u met de kinderen verhuist.

3. Noodzaak om te verhuizen
Ook de vraag wat de reden is waarom u verhuist kan een rol spelen in de beslissing. De rechter zal eerder geneigd zijn toestemming voor uw verhuizing te verlenen, indien er een objectieve dringende noodzaak bestaat om te verhuizen. Indien u nieuw werk gevonden heeft (objectief), zal dit bijvoorbeeld een overtuigender reden voor verhuizing zijn dan het feit dat u zich niet thuis voelt in uw huidige woonplaats (subjectief).

4. Een goede voorbereiding en geboden alternatieven
Het is in uw voordeel als u een degelijk plan aan de rechter presenteert over hoe de toekomstige situatie er voor u, uw partner en uw kind(eren) uit gaat zien. Met andere woorden: de verhuizing moet goed doordacht en goed voorbereid zijn. Denk tevens goed na over de veranderingen die de verhuizing voor uw kind(eren) met zich meebrengt en welke maatregelen of alternatieven u bij de hand heeft om de gevolgen te verzachten of te compenseren.

5. Afstand
Gaat u naar de andere kant van het land of gaat u 10 km verderop wonen? Hoe verder u weg gaat, hoe moeilijker het bijvoorbeeld wordt voor de kinderen om onverminderd contact te onderhouden met beide ouders (in de vertrouwde omgeving). Een rechter weegt dit soort aspecten mee in zijn beslissing.

Andere factoren
Bovenstaande lijst is niet uitputtend, maar bevat slechts een aantal van de gezichtspunten die de rechter volgens de jurisprudentie van belang vindt. Andere voorbeelden van omstandigheden die van belang kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld de leeftijd van de kinderen en de sociale situatie (vriendjes/vriendinnetjes). Zoals gezegd zal de rechter in een concreet geval maatwerk proberen te leveren en alle omstandigheden moeten meewegen. Heeft u vragen over uw situatie naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.