NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Schadeposten bij letselschade

Stel u bent betrokken geraakt bij een ongeval. Het staat inmiddels buiten kijf dat een andere partij uw schade moet vergoeden: de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het ongeval wordt door de verantwoordelijke partij erkend of uiteindelijk door de rechter vastgesteld.

U heeft dus recht op een schadevergoeding. Maar welke schadeposten kunt u eigenlijk claimen?

Wat zegt de wet over schadevergoeding?

Nergens in de wet is een definitie te vinden van het begrip schade. Wel geeft de wet aan welke soorten schade voor vergoeding in aanmerking komen: vermogensschade en ander nadeel (art. 6:95 BW). In mijn eerdere blog over smartengeld wordt een nadere uitleg gegeven van het verschil tussen deze twee soorten schade.

Er dient dus sprake te zijn van nadeel. Schadevergoeding dient ertoe dit nadeel te compenseren. De benadeelde dient met andere woorden zoveel mogelijk in de toestand te worden gebracht waarin hij zou verkeren als het ongeval (waarvoor een ander aansprakelijk is) niet had plaatsgevonden.

Schadeposten

Men hanteert bij het begroten van schade zoals gezegd een vergelijking van twee situaties. Dit is nog steeds weinig concreet: als benadeelde bent u uiteraard vooral geïnteresseerd in de vraag welke concrete schade u in de praktijk vergoed kunt krijgen.

Naast de medische kosten en kosten voor uw revalidatie is verlies van arbeidsvermogen één van de belangrijkste schadeposten als gevolg van een ongeval. Mogelijk kunt u als gevolg van het ongeval (voor een bepaalde tijd) niet meer/minder werken dan voorheen. U moet dan in de eerste plaats denken aan misgelopen inkomsten met betrekking tot uw betaalde baan/eigen bedrijf (zelfs het wegvallen van zwarte inkomsten moet onder omstandigheden door de wederpartij worden gecompenseerd) of omscholingskosten. Echter, ook kosten die u maakt omdat u onbetaalde arbeid niet meer kunt verrichten komen voor vergoeding in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor huishoudelijke hulp, een tuinman of een schilder.

Andere voorbeelden van schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn kosten door vertraging van uw studie, kosten voor aanpassing van uw woning, gemaakte reiskosten, gevolgen voor uw pensioen, rente, smartengeld enzovoort.

Juridisch advies

Bovenstaande opsomming van schadeposten bevat slechts voorbeelden en is niet limitatief. Voor ieder individu zijn de schadeposten en de hoogte ervan verschillend. Het is daardoor van belang dat u verzekerd bent van goede rechtsbijstand. Voorvaart Advocaten beschikt over ervaren en betrokken specialisten op het gebied van letselschade die u gedurende het gehele schadeafwikkelingstraject bijstaan. Zowel bij het vaststellen van aansprakelijkheid als bij het begroten van de schade. De advocaten van Voorvaart. bekijken samen met u hoe het maximale uit uw zaak kan worden gehaald, zodat u zich zo veel mogelijk kunt richten op uw herstel.

Neem contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.