NIEUWS VAN VOORVAART ADVOCATUUR

Lees hier ons laatste Nieuws

Bedrijfsongevallen en de zorgplicht van de werkgever

De zorgplicht van art. 7:658 BW

Art. 7:658 BW bevat de zorgplicht van een werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van een werknemer: een werkgever is verplicht zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Voldoet een werkgever niet aan deze zorgplicht, dan is hij aansprakelijk voor de schade van zijn werknemer.

Er ontstaat geen plicht voor de werkgever om de geleden schade te vergoeden als de werkgever aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, als er geen causaal verband bestaat tussen de schending van de zorgplicht door de werkgever en de schade die door de werknemer is gelden of als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van de werknemer (art. 7:658 lid 2 BW).

HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3519

Op 5 december jl. uitspraak deed de Hoge Raad uitspraak in een geval rondom de zorgplicht van een werkgever (HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3519). Eiser in deze zaak (benadeelde) was vrachtwagenchauffeur.  Nadat eiser op zijn bestemming in Spanje was aangekomen, is hij bij het lossen in de aanhanger van de vrachtwagen gaan staan, waarbij hij met een teen onder een van de lepels van de bij het lossen gebruikte heftruck klem kwam te zitten. Ten gevolge hiervan heeft hij schade opgelopen in de vorm van verlies van de top van de grote teen van zijn linkervoet en een kneuzing van zijn rechterhand.

Eiser vordert in dit geding een verklaring voor recht dat verweerster/BTS hoofdelijk aansprakelijk zijn voor zijn schade. Als één van de gronden voor de aansprakelijkheid wordt art. 7:658 BW aangevoerd. De Hoge Raad benadrukt nogmaals dat de in art. 7:658 lid 1 BW bedoelde zorgplicht de werkgever niet alleen verplicht om aanwijzingen te verstrekken om zoveel mogelijk te voorkomen dat de werknemer schade lijdt, maar ook om daartoe de geëigende veiligheidsmaatregelen te treffen. Ook is volgens de Hoge Raad vereist dat de werkgever op de omstandigheden van het geval toegesneden toezicht houdt op behoorlijke naleving van de door hem gegeven instructies. (onder verwijzing naar HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5223).

Indien de plaats waar de werkzaamheden worden verricht eraan in de weg staat dat de werkgever direct toezicht houdt op de naleving van de door hem gegeven instructies, moeten zo nodig aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Het antwoord op de vraag welke maatregelen de werkgever dient te treffen, hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de werkzaamheden, de kans op een ongeval, de ernst van eventuele gevolgen en de mate van de bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Het feit dat aan de benadeelde de instructie was gegeven om niet te helpen met lossen, doet volgens de Hoge Raad in deze zaak niet af aan de zorgplicht van de werkgever om veiligheidsmaatregelen te nemen. De werkgever had ook veiligheidsschoenen moeten verstrekken (deze hadden de schade kunnen beperken/voorkomen). Dit omdat voor een chauffeur niet altijd duidelijk zal zijn wat wel en wat niet onder ‘lossen’ valt, maar ook omdat een werknemer wel eens zal nalaten de nodige voorzichtigheid te betrachten bij zijn werkzaamheden.

Hoewel deze uitspraak andermaal bevestigd dat de zorgplicht van een werkgever voor zijn werknemers groot is, is hij niet onbegrensd: volgens de Hoge Raad gaat de zorgplicht niet zo ver dat de werkgever, indien hij wel veiligheidsschoenen zou hebben verstrekt, ook had moeten controleren of de werknemer deze daadwerkelijk had meegenomen in zijn vrachtwagen.

‘Omstandigheden van het geval’

Uit bovenstaande uitspraak blijkt eens te meer dat het antwoord op de vraag wat in een specifiek geval precies de omvang van de zorgplicht van een werkgever is en of deze plicht geschonden is, sterk afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Het is daarom raadzaam kundig juridisch advies in te winnen bij letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval.

Heeft u letsel opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval of heeft u andere vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Voorvaart Advocaten om te ervaren wat zij voor u kunnen betekenen.