Bedrijfsongevallen en de zorgplicht van de werkgever

De zorgplicht van art. 7:658 BW Art. 7:658 BW bevat de zorgplicht van een werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van een werknemer: een werkgever is verplicht zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Voldoet een […]